De provincie Noord-Brabant besteedt vanaf 2019 meer aandacht aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. In het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit. Voor de Brabanders van nu en van de toekomst. Bestuursakkoord 2019-2023 Provincie Noord-Brabant’ is veiligheid voor het eerst één van de hoofdthema’s. Dit bestuursakkoord is op dit onderdeel nader uitgewerkt en geconcretiseerd in de ‘Bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant. Provincie Noord-Brabant’ (voorjaar 2020).

In 2023 vinden de Provinciale verkiezingen plaats, waarna er een nieuw Bestuursakkoord komt. De provincie Noord-Brabant vindt dit een goed moment om terug én vooruit te kijken en heeft Bureau Broekhuizen hiertoe gevraagd een reflectief onderzoek uit te voeren.

In deze rapportage beschrijven we – samen met Mehlbaum Onderzoek – achtereenvolgens: 

  • de rolneming van de provincie Noord-Brabant;
  • de meerwaarde, successen en aandachtspunten;
  • de blik op de toekomst.   


Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant


Auteurs
Jolijn Broekhuizen
Shanna Mehlbaum


2022


Gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld.

Opdrachtgevers & partners